Tillsammans formar vi Er bussresa där service, kvalitet och komfort är självklara

Policybilaga

Kvalitetspolicy:

Bivab verkar för att uppnå ställda krav och överträffa våra kunders och resenärers förväntningar.

Det uppnår Bivab genom att:

·         Skapa ständiga förbättringar med hjälp av ett systematiskt och målfokuserat arbete

·         Vara lyhörda inför och tillgodose våra kunders och resenärers önskemål och behov

 

Miljö- och hållbarhetspolicy:

Bivab verkar för att skydda miljön, följa lagar och andra bindande krav samt ständigt bli bättre.

Bivab bedriver hållbarhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Bivab verkar för att:

§  Successivt gå över från fossila till förnybara energikällor – tex från diesel till förnybara bränslen

§  Spara energi – tex köra rationellt, energieffektivisera lokaler- YKB, uppföljningssystem av bränsleförbrukning mm

§  Målmedvetet arbeta för att hålla en låg resursförbrukning, låga utsläpp till mark, vatten och luft och ständigt följa upp så att vi kan agera förebyggande i de fall vi ser motsatt trendutveckling, tex uppföljning genom KAM-utredningen som påvisar trendutvecklingen

§  Undvika och minska kemikalier som kan påverka vår hälsa och miljö negativt, tex genom avstämning mot kemikalieförteckningen

§  Sträva efter att göra miljöanpassade val vid inköp av vara eller tjänst tex genom gemensamma inköp, rutinen för inköp

§  Arbeta med ständiga förbättringar och följa lagar och bindande krav tex genom System C2, förbättringsgrupper, via KAM-systemet samt laglistan

§  Arbeta systematiskt med miljö-, arbetsmiljö-, mångfald-, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor tex via KAM-systemet

§  Sträva efter att affärsutveckling och inköp bidrar till lokal och global hållbar utveckling – planeringsarbete, gemensamma inköp av bränsle

§  Kommunicera hållbarhetsarbetet på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos medarbetare, kunder och leverantörer - tex via Torkarbladet, intranätet etc

Arbetsmiljöpolicy

Bivab accepterar ingen kränkande särbehandling, även kallat mobbning. Bivab verkar för att förebygga ohälsa och olycka genom att:

·         Undersöka risker för ohälsa och olycka exempelvis med hjälp av medarbetarenkät och riskanalys och därefter vidta åtgärder mot påvisade risker

·         Förebygga trafikolycka genom uppföljning av kör- och vilotider via Idha-online.

·         Ge medarbetare möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra medarbetare inom bolaget tex fika, arbetsplatsträffar och medarbetaraktiviteter

·         Ge medarbetare möjligheter till utveckling såväl personligt som yrkesmässigt tex utbildning genom Bivabskolan, Omnibusskolan eller annan utbildare

·         Motverka stress genom att planera och strukturera arbetet - mäts genom medarbetarenkäter

·         Motverka kränkande särbehandling genom tydligt ledarskap och tydliga rutiner och konkreta policys.

·         Utreda och åtgärda kränkande särbehandling om sådan förekommer på arbetsplatsen. Åtgärder ska vidtas tex via mobbningsutredning via oberoende part.


Trafiksäkerhetspolicy

Bivab verkar för att all trafik skall utföras trafiksäkert så att nollvisionen uppnås dvs att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken samt genomföra ständiga förbättringar. 

Det gör vi genom att:

 

·         Se till att fordonen är trafiksäkra -  genom regelbundet och dokumenterat underhåll av fordonen, dagligt underhålla samt säkerhetskontroll före körning.

·         Se till att förare är kompetenta - genom utbildning, information och kompetensprov

·         Se till att medarbetare är nyktra - genomföra slumpvisa drogtester samt ha alkolås i varje fordon

·         Se till att medarbetare utvilade – följa kör-och vilotidsförordningen, arbetstidslagen, följa upp att kör- och vilotider via Idha-online samt följa upp att arbetstidslagen efterlevs

·         Prioritera säkerheten före tidtabell

·         Att alla medarbetare ges rätt förutsättningar – förarspecar, tidtabell, utbildning, god arbetsmiljö etc

·         Se till att rapportera, dokumentera och utreda alla trafikolyckor och incidenter – genom att meddela trafikledningen, fylla i en händelserapport samt dokumentera trafikolycka och trafikincident

 

 

Alkohol-/drogpolicy:

Inom Bivab accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats. Bivab vill att eventuellt missbruk skall bort och att medarbetaren skall vara kvar.

·         Bivab utför därför slumpvisa alkohol- och drogtester på 10 % av alla medarbetare i Bivabs trafikavtal för att förebygga risk för påverkan eller missbruk av alkohol eller droger. De slumpvisa alkohol- och drogtesterna syftar även till att öka trafiksäkerheten och höja tryggheten för medarbetare och resenärer. Testerna genomförs av bolag som har utbildade provtagare och godkända provningsmetoder. Proverna skickas alltid till ett ackrediterat laboratorium. Vid eventuellt positivt provsvar vid drogtester eller positivt alkoholtest kontaktas personalansvarig som vidtar åtgärd enligt plan.

·         Vid misstanke om påverkan kan provtagning ske för att verifiera eller dementera påverkan.

·         Vid nyanställning kan drogtester eventuellt komma att genomföras och detta informeras i sådant fall vid anställningsintervjun.

 

Policy mot hot och våld:

Bivab verkar för att såväl medarbetare som resenärer skall känna trygghet under färd.

·         Bivab förebygger därför eventuella hot- och våldssituationer genom att utbilda och informera personalen gällande konflikthantering, konkreta hjälpmedel vid eventuella hot- och våldssituationer.

 


Policy för mobiltelefon och annan teknisk utrustning

Kunder samt medarbetare inom Bivab ska uppfatta Bivab som ett tryggt och trafiksäkert företag.

Därför syftar nedanstående punkter till att förhindra trafikolyckor på grund av felaktigt handhavande av mobiltelefon eller annan teknisk utrustning.

Därför gäller följande:

·         Mobiltelefon och eventuellt annan teknisk utrustning får under körning endast användas för att ta emot samtal i handsfreeläge.

·         Under körning och tjänsteutövning får handsfree/hörsnäcka endast användas i ett öra. Används båda hörsnäckorna avskärmas omgivningen och prestandan i körningen kan minska och därmed kan olycksbenägenheten öka, det kan också uppfattas negativt av våra kunder.

·         Läs- och surfplattor som inte krävs för tjänsteutövningen får inte användas under körningen.

·         Om mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning används på ett sätt som kan orsaka fara för kunder, medtrafikanter eller medarbetaren själv kan det vara skäl till en varning. Om beteendet upprepas kan detta leda till ytterligare åtgärd.

 

Policy för att förhindra allergiska problem

Kunder samt medarbetare inom Bivab skall uppfatta Bivab som ett friskt och hälsofrämjande företag.

Alla medarbetare skall därför förhålla sig till och följa nedanstående punkter för att i alla lägen förhindra allergiska problem:

·         Rökning är aldrig tillåten inuti eller i direkt anslutning till bussen.

·         Medarbetare bör tänka på att rök sätter sig i kläderna och på så vis kan besvära allergiker.

·         Vid våra depåer anvisas plats för rökning (utomhus).

·         Kunder ska inte behöva utsättas för starka parfymer eller dofter. Vi uppmanar därför våra medarbetare att visa hänsyn och avstå från parfymerade starkt doftande produkter samt undvika andra ovälkomna dofter

 

Jämställdhets-/mångfaldspolicy

Bivab verkar för:

·         att arbetsklimatet ska ha sin grund i alla människors lika värde och ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion

·         att arbetet med jämställdhet och mångfald ska bedrivas målinriktat och i samverkan med medarbetare och de fackliga organisationerna.

·         att alla medarbetare ska kunna förena arbete och föräldraskap.

·         att det ska vara en jämnare könsfördelning.

·         att motverka trakasserier eller nedvärderande och förlöjligande handlingar. Det är inte tillåtet. Det är ledarens ansvar att en anmälan om trakasserier eller kränkande behandling alltid uppmärksammas och tas på allvar, att detta utreds och åtgärdas. Utredningen skall genomföras av oberoende part.

 


 

Policy för användning av sociala medier

Bivab tydliggör med denna policy vad som gäller vid användning av sociala medier och vilket ansvar du som medarbetare har i egenskap av IT-användare.

Policyn syftar till att Bivab, delägare, trafikoperatörer och kunder inte ska skadas när medarbetare är aktiva på sociala medier.

Användning av sociala medier ska ske med respekt för medarbetare och kunder.

Vad som avses med sociala medier är under ständig utveckling och här avses främst Facebook, Instagram, Twitter, bloggar och onlineforum.

Policyn omfattar användningen av sociala medier på såväl företagets som privat IT-utrustning. IT-utrustning kan vara till exempel dator, smartphone och surfplatta.

Bivab är i grunden positiv till användande av sociala medier. Deltagandet innebär en möjlighet att stärka vårt varumärke och förmedla kunskap till omgivningen om verksamheten.

Alla medarbetare har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare.

Detta innebär att du inte får kritisera företaget offentligt. 
Lojalitetsplikten är stark inom privatägda företag.

Tänk på detta när du uppträder i sociala medier:

·         Du är alltid en ambassadör för ditt företag.

·         Det ska klart framgå att de åsikter du uttrycker är dina egna. Om ditt yrke eller din arbetsgivare framgår i bloggen eller forumet där du deltar kan det för utomstående lätt innebära att ”företaget tycker”. Du representerar företaget oavsett om du använder sociala medier på arbetstid eller på fritiden.

·         Undvik att lägga ut foto på dig själv eller en kollega i företagets kläder. Du bör inte heller lägga ut foto på företagets egendom.

·         Undvik att svara på kommentarer och blogginlägg, från företagets kunder och andra utomstående, som handlar om företaget. Detta gäller även om dessa uttalanden är kritiska till företaget eller dess medarbetare. Överlåt det till företagets kommunikationsansvariga person

·         Om du i sociala medier blir tillfrågad om företagets beslut eller strategier överlåt även detta till företagets kommunikationsansvariga/närmsta chef.

·         Ha respekt för företaget, kollegor, kunder, partners och konkurrenter. Notera också att du som medarbetare måste ha tillåtelse för att publicera bilder på någon annan än dig själv.

·         Att blogga om sitt liv, arbete eller något annat är en privat ensak men så snart åsikterna kan länkas samman med företaget bör du sätta företagets bästa i första rummet.

Om du är osäker, fråga din närmsta chef för att undvika felaktig publicering eller användning av sociala medier.

Att bryta mot denna policy kan innebära konsekvenser för din anställning. Notera att företaget kan kontrollera din användning av företagets IT-utrustning.

Notera att om företaget är underleverantör jämställs uppdragsgivaren med det egna företaget.